Skip to main content

Participants

Abhinandan (Bordeaux)

Dario Antolini (Roma Tor Vergata)

Federico Bambozzi (Oxford)

Ali Cheraghi (Toronto)

Eric Chen  (Princeton)

Gianmarco Chinello (Milano)

Heng Du (Purdue)

Vincent De Daruvar (Polytechnique)

John Enns (UBC)

Tony Feng (Stanford)

Fabio Ferri (Exeter)

Jessica Fintzen (Cambridge)

Weibo Fu (Princeton)

Johannes Girsch  (Imperial College London)

Ian Gleason (Berkeley)

Linus Hamann (Princeton)

Sang Yup Han (Wisconsin, Madison)

Marcela Hanzer (Zagreb)

Eugen Hellmann (Munster)

Florian Herzig (Toronto)

Pol van Hoften (London school of Geometry and Number Theory)

Chi-Yun Hsu (Harvard)

Ashwin Iyengar  (King's college)

Kalyani Kansal (Johns Hopkins University)

Chan-Ho Kim (KIAS)

Karol Koziol (Alberta)

Lorenzo La Porta (King's College)

Jef Laga (Cambridge)

Aranya Lahiri (Indiana)

Shilin Lai (Princeton)

Daniel Le (Toronto)

Bingjin Liu (Chicago)

Kegang Liu (Université Paris 13)

Heejong Lee (Toronto)

Gyujin Oh (Princeton)

Thi Minh Phuong Vu (Rennes)

Gal Porat (Chicago)

Lie Qian (Stanford)

Kannappan Sampath (Michigan)

Michael Schein (Bar-Ilan)

Jack Sempliner (Princeton)

Vlad Serban (Vienna)

Linli Shi (Connecticut)

Sug Woo Shin (Berkeley)

Koji Shimizu (Berkeley)

Benjamin Schraen (Université Paris-Sud)

Shin Eui Song (Maryland)

Emiliano Torti (Luxembourg)

Shen-Ning Tung (Essen)

Nha Xuan Truong (Connecticut)

Xiyuan Wang (Johns Hopkins)

Robin Witthaus (Duisburg-Essen)

Luciena Xiao (Caltech)

Yujie Xu (Harvard)

Yuji Yang (UIUC)

Zijian Yao (Harvard)

Adrian Zenteno (UNAM)

Xiaoyu Zhang (Paris 13)

Han Zhou (Connecticut)